previous home next
Anat0527
hi-res image
Hydathodes
Curtis, Lersten, and Nowak 2002 rev. 2015

Guttating leaf of Ambrosia trifida (giant ragweed).