previous home nextHydathodes
hi-res image Curtis, Lersten, and Nowak 2002 rev. 2015

Ambrosia trifida (giant ragweed) hydathode longisection.
Anat0531