previous home next
Anat0036
Sclerenchyma
Curtis, Lersten, and Nowak 2002 rev. 2015

Ambrosia trifida (giant ragweed) stem longisection with brachysclereids.